Céljaink

Egyesületünk

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”
(Kodály Zoltán)

A Patriótákról

A Magyar Patrióták Közössége egy kulturális-közéleti egyesület, amelyet anyaországi és határon túli magyar fiatalok hoztak létre 2014-ben. Célunk, hogy a konzervatív értékrendű, nemzetben gondolkodó jövő nemzedéket összefogjuk a magyarság által létrehozott értékek megóvása érdekében. Szeretnénk, ha a szülőföld szeretete és a nemzeti összetartozás újra megerősödne társadalmunkban. Értékvédő tevékenységeink mellett a megmaradásra épülő nemzetpolitikával és a globalizáció jelentette kihívások megválaszolásával is kiemelten foglalkozunk.

A Magyar Patrióták Közössége az egész Kárpát-medencében tevékenykedik annak érdekében, hogy céljaink minél teljesebben megvalósulhassanak. Működésünk az önkéntesség elvén nyugszik. Alapítóink, tagjaink többsége fiatal, az egyesület átlagéletkora körülbelül 30 év. Összejöveteleinket elsősorban Budapesten tartjuk, de ma már a Kárpát-medence legtöbb vidékéről vannak tagjaink.

Nevünkről

A Magyar Patrióták Közössége nevet tudatosan választottuk. A Pátria – latin eredetű – szó jelentése (’haza’) a magyar nyelvben összekapcsolódik Rákóczi Ferenccel, a szabadságharcokkal, az egész történelmünkkel. A Hazáért, a Haza értékeiért kívánunk tenni. Mindez egy olyan hívó szó is egyben, amelyet egyelőre egyetlen politikai párt sem tett magáévá, le nem járatott. A Közösség nevünkben kifejezi azt, hogy ez az egyesület valóban egy élő közösség kíván lenni – önmagában is egy érték, a tagok közös műhelye.

Alapítóink és ügyeink

A Magyar Patrióták Közösségének létrejöttét 2014. január 22-én, a magyar kultúra napján mondták ki a budai várban, a koronázó (Mátyás-) templom mellett, Szent István szobránál nemzeti értékeinkért felelősséget viselő honpolgárok. Maga az egyesület megalapítása a budai rendi országgyűlések helyszínén, a régi budavári országház épületében történt, az Országház utcában.

Megalakulásunk (2014) óta számos tevékenységünk során találkozhatott velünk az olvasó. A legfontosabb eddigi munkáink: a veszélybe került bánsági (délvidéki) templomok megvédése (Németcsernye, Módos, Párdány), a budai Radetzky-laktanya megmentése a lerombolástól, egyesületünk Nemzeti Összetartozás Programja, a Regnum Marianum-emlékhely ügye, valamint az antikommunizmus munkacsoport tevékenykedése.

Hazánkban nagyon sok a tennivaló. Bízunk benne, hogy munkánkat a jövőben az eddigieknél is alaposabban, hatékonyabban tudjuk végezni. Ha szervezetünk elnyerte tetszését, kérjük támogassa a Magyar Patrióták Közösségét, lépjen be tagságunkba!

Patrióták
Patrióták

A magyar kultúra védelmének és örökségünk megóvásának fontosságát talán Wass Albert szavaival fogalmazhatjuk meg legpontosabban:

„A nemzet élete a kultúrával azonos, nem a politikai történésekkel, melyek csak átfutnak fölötte, mint a szél. A kultúra és a nemzet azonossága az a mindeneken felül álló erő, mely ellen tehetetlenek a fegyverek, és mellyel szemben értelmüket vesztik a szögesdrótok.”

Küldetési nyilatkozatunk így szól:

„A Magyar Patrióták Közössége a Haza értékeinek oltalmazására alakult meg, különös tekintettel kulturális, épített és népi örökségünkre, természeti kincseinkre és nemzeti értékeinkre. Feladatunk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és értékeit megbecsülő és jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló társadalom legyen.”

Az Egyesület céljai

Több tiszteletet örökségünknek!
 1. Az egyesület célja az ország kulturális, természeti, épített és népi örökségének, kincseinek védelme. Célja az állam ezirányú tevékenységének ellenőrzése és együttműködés vele, valamint minden olyan szervezettel, amelyek az eredményes működést elősegítik. Alapelvünk, hogy a magyarság újra hazaszerető, áldozatkész, múltját és értékeit megbecsülő, jövőjébe felelősséggel tekintő, keresztény erkölcsi alapokon álló társadalom legyen.
 2. Az Egyesület célja a nemzet közös örökségének – így különösen a magyar kulturális értékeknek és történelmünk emlékeinek – megóvása, bemutatása és népszerűsítése, vagy legalább megörökítése.
 3. Szülőföldünk, a magyar táj oltalmazása, természeti kincseink és nemzeti értékeink megőrzése az Egyesület fontos törekvése.
 4. Célunknak tekintjük a Kárpát-medencei magyarság összetartozás-tudatának erősítését, lelki és szellemi egyesítését.
 5. Elősegítjük a Magyarország határain kívül élő magyar közösségek fennmaradását és fejlődését, támogatjuk magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, szülőföldön való boldogulásukat.
 6. Célunk a magyar múlt feltárása és mindenki számára megismerhetővé tétele, a múlt, a jelen és a jövő magyarjai közötti szövetség jegyében.
 7. Célunk, hogy szabadságunk és függetlenségünk védelmezése, valamint az ország nemzeti, kulturális és vallási arculatának megőrzése érdekében a magyar nemzetet és szülőföldünket megóvjuk a globalizáció veszélyeitől.
 8. Törekszünk arra, hogy felkeltsük az érdeklődést a Közösség céljai iránt, valamint arra, hogy az Egyesület tevékenységeibe a jövő nemzedéket bevonjuk.

Működésünk

Egyesületünk a magyar kultúra és hagyományos értékeink megóvása érdekében sokszínű tevékenységet folytat. Feladatunknak érezzük közös értékeink megóvását, legyenek ezek kulturális, történelmi vagy természeti-táji kincsek. Ezek között is kiemelt helyet foglal el épített örökségünk.

A Magyar Patrióták Közössége egyik legfontosabb tevékenysége a kulturális örökség megőrzése vagy legalább dokumentálása és bemutatása, ideértve a népművészet megismerését és a hagyománymentést. Ennek érdekében kutatási tevékenységet is folytatunk.

A Magyar Patrióták Közössége rendszeresen szervez kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket, megemlékezéseket, továbbá tanulmányutakat és szabadidős programokat is tartunk. Eközben is elősegítjük a velünk azonos értékrendet valló emberek összefogását, vállaljuk közös érdekeink meghatározását és képviseletét. Különösen a fiatal nemzedéket szeretnénk ebbe a cselekvésbe minél inkább bekapcsolni.

Legyünk hűek gyökereinkhez!
Legyünk hűek gyökereinkhez!

A XXI. század kihívása: a kultúránkat újra meg kell védenünk
A XXI. század kihívása: a kultúránkat újra meg kell védenünk

A magyarságot nem lehet aktuálisan fennálló államhatárok közé szorítani, ezért mi a teljes magyar közösséget kívánjuk képviselni. Élénk kapcsolatot tartunk határon túli magyar közösségekkel és mi is cselekszünk annak érdekében, hogy a nemzet egysége újra létrejöhessen.

Civil szervezet vagyunk, valljuk a nemzet egységét – éppen ezért egyesületünk nem vesz részt a pártpolitikai vitákban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy eszmeiségünknek megfelelő követeléseket ne támasztanánk a mindenkori kormányzattal szemben. Az értékmentés mellett éppúgy feladatunknak tekintjük, hogy figyelmeztessünk a társadalmi problémákra, azokról felvilágosítást végezzünk. (Pl. globalizáció jelentette kihívások, vidék elsorvadása, a hagyományos városi funkciók elhalása.)

Tevékenységeink és feladataink

 1. Kulturális örökség megmentése – műemlékvédelem, örökségünk megőrzése, dokumentálása és bemutatása, kulturális estek szervezése.
 2. Ismeretterjesztés, értékek felkutatása és bemutatása publikációk, honismereti tanulmányi utak formájában, tematikus rendezvények.
 3. Történeti értékeink megmentése, újjáélesztése – alkotmányos alapértékek, történelmi emlékek gondozása, megemlékezések, ünnepségek.
 4. Tevékeny fellépés értékeink és a nemzeti érdek védelmében – érdekképviselet, érdekek és célok megfogalmazása, közösségi megmozdulások szervezése, figyelmeztetés a társadalmi problémákra.
 5. Kapcsolattartás határon túli közösségekkel – a kulturális nemzetegyesítés folyamatának elősegítése.
 6. Szórványprogram – határon túli magyar szórványközösségek látogatása, biztatása és kutatása, részvétel a csángó keresztszülő-programban.
 7. Fellépés a nemzeti kultúrákat felszámolni készülő globalista törekvések ellen.

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet

  Az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és elfogadom.